Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Neamul Duca în universul cercetărilor enciclopedice

Autor: Dr. Sergiu Bacalov
Recent, sub egida Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a văzut lumina tiparului cartea lui Alexandru Furtună şi Mihai Adauge, cu titlul Academicianul Gheorghe Duca.
Descarcă

Paleta culorilor făurită de natură şi admirată de om

Autor: Dr., conf. univ. Liviu Vacarciuc, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Acad. Pavel Vlad, Institutul de Chimie, AŞM
Noua monografi e a doctorilor în ştiinţă, colaboratori ai AŞM – soţii Zina Şofransky şi Valentin Şofransky, întitulată Cromatica tradiţională românească, reprezintă o continuare logică şi fi rească a activităţii lor fructuoase în domeniul coloristicii, sub aspectul interferenţei a două domenii ştiinţifice – etnografi a şi chimia, fapt ce-i conferă originalitate şi valoare metodologică deosebită.Descarcă

Prometeismul ca parte integrantă a moştenirii culturale europene

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept,AŞM
Potrivit celebrei legende din Grecia Antică, unul dintre titani şi iscusit mânuitor al focului, Prometeu, împreună cu Atena, ar fi furat focul de la zei şi l-a oferit oamenilor, iar odată cu el, şi bunăstarea.
Descarcă

O valoroasă colecţie de documente: cărţi domneşti şi zapise la al XII-lea volum

Autor: Dr., conf. Vlad Mischevca
Pe parcursul a jumătate de secol, istoricii de la Academia de Ştiinţe realizează un proiect de identificare, valorificare şi editare a documentelor de arhivă din secolele XV-XIX, care constituie o valoroasă colecţie de cărţi domneşti şi zapise, adunate în cunoscuta colecţie „Moldova în epoca feudalismului” (MEF). De-a lungul anilor au ieşit de sub tipar 11 volume.
Descarcă

Izvoare ale înţelepciunii populare

Autor: Dr. Svetlana Procop, dr. Tatiana Zaicovschi
Din anul 2011, în cadrul unui proiect internaţional realizat de cercetătorii Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM cu susţinerea Fondului internaţional de colaborare umanitară a ţărilor-membre ale CSI, au demarat lucrările de culegere, selectare, traducere şi pregătire pentru tipar a şase volume de basme din seria Basme ale popoarelor din CSI:
basme româneşti, găgăuze, ale romilor, bulgăreşti (Republica Moldova); basme ucrainene (Ucraina); basme armeneşti (Armenia).
Descarcă

Studiu enciclopedic consacrat raionului Sângerei

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
În contextul diverselor publicaţii consacrate istoriei locale (istorii de sate, oraşe, regiuni) un loc aparte îi revine lucrării recent apărute la Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dedicate raionului Sângerei.Descarcă

Tehnologii inovatoare de prelucrare a deşeurilor

Autor: Dr., conf. univ. Liviu VACARCIUC
Editura „Ştiinţa”, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, a completat colecţia „Ştiinţă şi inovare” cu o valoroasă ediţie–„Produse vinicole secundare”, sub redacţia acad. Gh. Duca.
Descarcă

O monografie cu impact internaţional

Autor: Dr. Constantin MANOLACHE
De curând, la prestigioasa editură internaţională „Springer”, în colecţia de carte „Chimia fi zică”, a văzut lumina tiparului monografi a acad. Gh. Duca, Homogeneous Catalysis with Metal Complexes: Fundamentals and Applications (Cataliza omogenă cu complecşi ai metalelor: aspecte fundamentale şi aplicaţii).
Descarcă

O lucrare de pionierat- chimia ecologică tălmăcită în cinci limbi

Autor: Dr. Constantin MANOLACHE
La etapa actuală de dezvoltare a societăţii, protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor naturale este una din problemele primordiale ale omenirii. În această situaţie este necesară cunoaşterea mecanismelor chimice de interacţiune dintre om, mediu şi sistemele ecologice. Acest aspect este studiat de chimia ecologică, ştiinţă fondată la noi de academicianul Gheorghe Duca.
Descarcă

Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic

Apărută în premieră, în seria omagială Academica, sub auspiciul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, îngrijită de Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural, monografia colectivă Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic constituie un eveniment editorial, cultural şi ştiinţific de excepţie, consacrat celei de-a 75-a aniversări a zilei de naştere a marii artiste, un remarcabil prilej de exegeză, de recitire şi de repunere în pagină a impunătorului palmares de realizări profesionale ale protagonistei, ajunsă la onorabila vâDescarcă