Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Сравнительная кастеллология – зарождающаяся дисциплина

Autor: Андрей Красножон, кандидат исторических наук, Южноукраинский Национальный Педагогический университет имени К.Д.Ушинского, г. Одесса, Украина
Вышедшая в Германии монография «Comparative Castellology – Discipline In Statu Nascendi» («Сравнительная кастеллология – зарождающаяся дисциплина»), LAMBERT Academic Publishing, Saarbrüсken, 2012, авторства известной молдавской исследовательницы крепостного зодчества, доктора искусствоведения, члена-корреспондента Академии наук Молдовы Марьяны Ш

Îndemn la salvare

Autor: Dr. Varvara Buzilă, preşedintele Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
Cartea pe care o prezentăm a apărut de sub tipar la sfârşitul anului 2012 şi este primul registru de stat al patrimoniului cultural din Republica Moldova. A fost elaborată de către Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală sub egida Ministerului Culturii.

O cronologie a conflictului transnistrean în documente şi materiale inedite

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
Potrivit unor estimări ale specialiştilor în domeniul conflictologiei, începând cu proclamarea politicii de perestroika şi glasnosti de către ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov în primăvara anului 1985, pe teritoriul fostei URSS s-au putut constata
circa 170 de potenţiale zone de conflict. În 30 de cazuri, confl ictele s-au manifestat în formă activă – proteste, greve, demonstraţii etc., – iar în 10 cazuri conflictele au degenerat în confruntări armate.

Neamul Duca în universul cercetărilor enciclopedice

Autor: Dr. Sergiu Bacalov
Recent, sub egida Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a văzut lumina tiparului cartea lui Alexandru Furtună şi Mihai Adauge, cu titlul Academicianul Gheorghe Duca.

Paleta culorilor făurită de natură şi admirată de om

Autor: Dr., conf. univ. Liviu Vacarciuc, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Acad. Pavel Vlad, Institutul de Chimie, AŞM
Noua monografi e a doctorilor în ştiinţă, colaboratori ai AŞM – soţii Zina Şofransky şi Valentin Şofransky, întitulată Cromatica tradiţională românească, reprezintă o continuare logică şi fi rească a activităţii lor fructuoase în domeniul coloristicii, sub aspectul interferenţei a două domenii ştiinţifice – etnografi a şi chimia, fapt ce-i conferă originalitate şi valoare metodologică deosebită.

Prometeismul ca parte integrantă a moştenirii culturale europene

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept,AŞM
Potrivit celebrei legende din Grecia Antică, unul dintre titani şi iscusit mânuitor al focului, Prometeu, împreună cu Atena, ar fi furat focul de la zei şi l-a oferit oamenilor, iar odată cu el, şi bunăstarea.

O valoroasă colecţie de documente: cărţi domneşti şi zapise la al XII-lea volum

Autor: Dr., conf. Vlad Mischevca
Pe parcursul a jumătate de secol, istoricii de la Academia de Ştiinţe realizează un proiect de identificare, valorificare şi editare a documentelor de arhivă din secolele XV-XIX, care constituie o valoroasă colecţie de cărţi domneşti şi zapise, adunate în cunoscuta colecţie „Moldova în epoca feudalismului” (MEF). De-a lungul anilor au ieşit de sub tipar 11 volume.

Izvoare ale înţelepciunii populare

Autor: Dr. Svetlana Procop, dr. Tatiana Zaicovschi
Din anul 2011, în cadrul unui proiect internaţional realizat de cercetătorii Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM cu susţinerea Fondului internaţional de colaborare umanitară a ţărilor-membre ale CSI, au demarat lucrările de culegere, selectare, traducere şi pregătire pentru tipar a şase volume de basme din seria Basme ale popoarelor din CSI:
basme româneşti, găgăuze, ale romilor, bulgăreşti (Republica Moldova); basme ucrainene (Ucraina); basme armeneşti (Armenia).

Studiu enciclopedic consacrat raionului Sângerei

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
În contextul diverselor publicaţii consacrate istoriei locale (istorii de sate, oraşe, regiuni) un loc aparte îi revine lucrării recent apărute la Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dedicate raionului Sângerei.

Tehnologii inovatoare de prelucrare a deşeurilor

Autor: Dr., conf. univ. Liviu VACARCIUC
Editura „Ştiinţa”, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, a completat colecţia „Ştiinţă şi inovare” cu o valoroasă ediţie–„Produse vinicole secundare”, sub redacţia acad. Gh. Duca.