Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 3 (34), 2014

Eveniment

Un sfert de veac de revenire la normalitate lingvistică în Republica Moldova

Autor: Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău
– Excelenţă, domnule Preşedinte al Republicii Moldova,…
Dragi prieteni!
Permiteţi-mi, în primul rând, să vă adresez tuturor felicitări cu prilejul Zilei Limbii Române şi împlinirii unui sfert de veac de la legiferarea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova şi de la revenirea acesteia la alfabetul latin.
Descarcă

Limba moldovenească sau limba română: argumente istorico-juridice

Autor: Dr. hab. Valeriu Cuşnir, dr. Dumitru C. Grama, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
S-au împlinit 25 de ani din ziua când Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti, la cererea sutelor de mii de participanţi la mişcarea pentru salvarea limbii materne a populaţiei autohtone de la dispariţia iminentă din viaţa social-economică şi politico-juridică
a republicii, prin legea Cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldoveneşti din 31 august 1989, în scopul lichidării deformărilor survenite în construcţia lingvistică din republică a conferit limbii moldoveneşti statutul de limbă de stat.
Descarcă

După 25 de ani: situaţia lingvistică din Republica Moldova

Autor: Dr. hab. Inga Druţă, Centrul de Terminologie Institutul de Filologie al AŞM
Limba oficială a statului face parte din patrimoniul statalităţii. Pe lângă imn şi drapel, limba oficială a statului este un atribut extrem de important.
Descarcă

Conflictul lingvistic în condiţii de bilingvism

Autor: Dr. hab. Irina Condrea, Universitatea de Stat din Moldova
Bilingvismul reprezintă o formă a contactului dintre limbi, care se manifestă prin faptul că o persoană, un grup de persoane sau întreaga societate utilizează în mod curent două limbi, care, de regulă, în procesul comunicării, au funcţii diferite şi gradul
de cunoaştere al acestora este diferit.
Descarcă

Şansa cercetătorului pentru dezvoltare personală şi integrare în cercetarea europeană – acţiunile Marie Skłodowskacurie

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu, dr. Alexandru Roşca, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Lumea ştiinţei, în continuă schimbare, totdeauna a cerut de la persoana care se vrea cetăţean al ei mobilitate – că e vorba de flexibilitatea gândirii şi a schimbării de perspectivă asupra fenomenelor de diferit gen, că e vorba de deschidere către domenii şi tărâmuri necunoscute sau disponibilitatea de a comunica, pentru dezvoltare, cu semeni, cercetători experimentaţi, studenţi plini de iniţiative şi idei noi, ori pur şi simplu, de dorinţa arzândă de a lucra în noi medii legate de carte sau de diferite utilaje, instrumente, aparate puse în slujba cercetării.
Descarcă

Inovare şi transfer tehnologic

Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: repere teoretice

Autor: Dr. Alfreda Roşca, dr. Gheorghe Cuciureanu
Scientica, sau ştiinţa despre ştiinţă, prezintă un tablou de ansamblu al realităţii din lumea cercetării, al dezvoltării tehnologice şi inovării.
Descarcă

Economie, finanţe şi statistică

Politica inovaţională şi factorii actuali de creştere economică: interacţiune şi integrare

Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, CNAA, dr., cerc. superior Oleg Bujor, INCE
Într-o societate care aspiră spre economia cunoaşterii, politicile dedicate cercetării-dezvoltării-inovării sunt considerate a fi prioritatea de frunte a statului. Referindu-ne la Republica Moldova, subliniem că statul, în persoana autorităţilor publice, garantează funcţionarea şi dezvoltarea sferei ştiinţei şi inovării prin: finanţarea stabilă ascendentă a dezvoltării potenţialului sferei ştiinţei şi inovării şi stimularea creării unei infrastructuri moderne a acestei sfere, ...
Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Asigurarea calităţii produselor pomicole

Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Calitatea produselor pomicole a devenit un subiect de dezbatere publică mai cu seamă după ce Federaţia Rusă a interzis importul de fructe din Republica Moldova. În urma acestui fapt, producătorii de fructe se văd nevoiţi să caute noi pieţe de desfacere.
Descarcă

Protecţia integrată a plantelor şi calitatea produselor agricole

Autor: Dr. hab. Leonid Voloşciuc
Calitatea produselor agroalimentare are o importanţă hotărâtoare nu numai în alimentaţia populaţiei, determinând valoarea nutritivă, gradul de digestie şi modul de acţiune asupra organismului uman, dar şi orientează activităţile comerciale ale ţărilor exportatoare.
Descarcă

Calitatea produselor agroalimentare procesate

Autor: Dr. Eugen Iorga, Drd. Roman Golubi, cerce. şt. Tatiana Achimova, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Siguranţa şi calitatea produselor alimentare constituie un obiectiv strategic pentru Republica Moldova, care decurge din nevoia de asigurare a populaţiei cu alimente ce ar satisface cerinţele crescânde ale consumatorului.
Descarcă
Ediţie întreagă e AICI