Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 1 (32), 2014

Eveniment

De la Programul Cadru 7 la Programul Orizont 2020

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Începând cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova deţine statutul de ţară asociată la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative 2007-2013 (PC7), care este principalul mijloc de finanţare şi antrenare a investiţiilor în investigaţia ştiinţifică din Europa.
Descarcă

Primul forum moldo-român în domeniul ştiinţei şi educaţiei

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
În ziua de 21 februarie 2014, Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost gazda Forumului moldo-român „Promovarea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei”, organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Academia Română.
Descarcă

Economie, finanţe şi statistică

Competitivitatea şi creşterea economic în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene

Autor: Acad. Grigore Belostecinic, Prof. univ., dr.hab. Boris Chistruga, Prof. univ., dr.hab. Gheorghe Iliadi, Conf. cercet., dr. Corneliu Guţu, Conf. univ., dr. Irina Movilă, Conf. univ., dr. Grigore Baltag
Dinamismul dezvoltării sociale, intensificarea proceselor concurenţiale pe toate planurile, nevoia producerii unor mărfuri care ar face faţă atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională, induc necesitatea cercetărilor în domeniul creşterii competitivităţii drept o sarcină primordială a politicilor economice contemporane, aceasta fiind o misiune importantă a civilizaţiei secolului al XXI-lea.
Descarcă

Modelarea impactului corupţiei avansate asupra creşterii economice

Autor: Dr. Elvira Naval
Mai multe ţări în curs de dezvoltare, printre care şi Republica Moldova, înregistrează un nivel înalt de corupţie, în special în cazul proiectelor cu implicarea sectorului public. Corupţia în sectorul public, de regulă, este asociată cu costurile exagerate evaluate pentru proiectele de investiţii publice, cu utilizarea materialelor de calitate inferioară, precum şi calitatea proastă a executării lucrărilor. În atare proiecte, corupţia umfl ă nivelul cheltuielilor în capitalul public, dar îi reduce productivitatea, deoarece capitalul dispare, în timp ce calitatea scade.
Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare

Autor: Acad. Ion Bostan, Dr.hab., prof. univ. Valeriu Dulgheru, Dr., conf. univ. Nicolae Secrieru, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf. univ. Anatolie Sochirean, Drd. Sergiu Candraman, Drd. Sergiu Gangan, Drd. Andrei Margarint, Drd. Sergiu Griţcov
Un aspect indispensabil al existenţei zilnice umane devin tehnologiile spaţiale. Acestui domeniu i se acordă o atenţie deosebită în strategia europeană de dezvoltare până în anul 2020.
Descarcă

Matematică şi informatică

Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciocanu, Dr., conf. univ. Florin Damian
Un grup de matematicieni din Moldova a demonstrat că investiţiile minime, reuşit direcţionate, pot conduce la o creştere substanţială a vizibilităţii internaţionale a cercetărilor fundamentale. De aceea, nu vom stărui în acest articol asupra fondurilor necesare relansării unei sfere de investigaţii ştiinţifice de real succes precum a fost matematica teoretică şi cea aplicată în anii ’70 şi ’80 ai secolului trecut. Vom preciza doar că numai proiectele europene, probabil, vor crea premise pentru revenirea în forţă a acestui domeniu.
Descarcă

Digitizarea, recunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric

Autor: Dr. Elena Boian, Dr. Constantin Ciubotaru, Dr. hab. Svetlana Cojocaru, Dr. Alexandru Colesnicov, Ludmila Malahov
Problema digitizării şi conservării patrimoniului istorico-lingvistic (cultural) reprezintă un domeniu prioritar din agenda digitală pentru Europa. UE evidenţiază necesitatea unui efort coordonat în domeniu şi întreprinde vaste acţiuni în vederea impulsionării acestui proces, printre care dezvoltarea bibliotecii virtuale Europeana, susţinută prin rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 şi adoptarea Programului de lucru pentru activităţi culturale 2011-2014.
Descarcă

Societatea cunoaşterii

Conectarea diasporei ştiinţifice la sectorul de cercetare-dezvoltare

Autor: Dr. Vitalie Varzari
Instituţiile locale sunt cei mai importanţi piloni în procesul de transfer al cunoştinţelor şi competenţelor de la diaspora califi cată spre ţările de origine. În acest sens, transnaţionalismul reprezintă conceptul de bază al studiului de faţă şi este folosit pentru a sublinia importanţa sporită a abilităţilor profesionale, a cunoştinţelor şi a circulaţiei competenţelor
între exponenţii diasporei ştiinţifi ce şi colegii lor din patrie.
Descarcă

Educaţie

Clusterul educaţional-ştiinţific, structură eficientă în asigurarea calităţii instruirii prin cercetare

Autor: Dr. Angela Port, Adelina Revenco, Dr. Steliana Clapco
Resursa umană calificată, inovarea şi valorificarea la scară largă a cunoştinţelor constituie elementele-cheie ale unei economii bazate pe cunoaştere. În acest context, o contribuţie semnifi cativă la dezvoltarea durabilă a ţării revine universităţilor – principalii formatori de potenţial uman şi comunităţii ştiinţifice – mediu de creare, diseminare şi aplicare a cunoştinţelor.
Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Fondul genetic al viţei de vie – precondiţie strategică a vitiviniculturii sustenabile

Autor: Dr. hab. Gheorghe Savin
Utilizarea, bazată pe cercetare, a resurselor genetice constituie fundamentul dezvoltării agriculturii prin introducerea de noi surse, evaluarea lor, crearea de noi soiuri de plante, rase de animale. Acest lucru a devenit cu adevărat posibil în sec. XX, elocvente fiind rezultatele „revoluţiei verzi” iniţiate la începutul anilor 1950.
Descarcă
Ediţie întreagă e AICI