Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Strategii şi politici

Iniţierea negocierilor pe marginea acordului de liber schimb dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană

Autor: Dr. Victor Juc, dr. Angela Cuşnir
Integrarea în Uniunea Europeană, care a devenit un obiectiv strategic pentru Republica Moldova, ar oferi oportunităţi deosebite pentru realizarea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi va permite plasarea acesteia într-un sistem de stabilitate şi prosperitate.
Descarcă

Repubica Moldova în cadrul securităţii europene de aprovizionare cu gaze naturale

Autor: Natalia Timofte, Magistru în Ştiinţe Energetice (Marea Britanie), IE AŞM
Republica Moldova, aflându-se la hotar cu Uniunea Europeană, s-a pronunţat pentru afilierea la procesele europene în desfăşurare şi integrarea ulterioară în acest spaţiu comunitar, inclusiv în piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale. Un pas strategic în acest sens, pornit încă din anii 2003-2004 şi recent realizat, a fost aderarea Moldovei la Comunitatea Energetică.
Descarcă

Aportul cercetării la realizarea strategiei energetice a Republicii Moldova până în 2020

Autor: Dr. hab. Vladimir Berzan
Pentru a asigura o dezvoltare durabilă sunt necesare mai multe condiţii, una dintre ele fiind certitudinea asigurării cu energie şi resurse energetice. Creşterea economică favorizează şi creşterea consumurilor de energie, fapt care generează noi probleme în ce priveşte asigurarea cu energie şi resurse energetice.
Descarcă

Dimensiunea protestatară a mediilor sociale

Autor: Dr. Alexandru S. Roşca
În mai 2011, la Sesiunea a 17-a a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Frank William La Rue, Raportor Special pe problemele promovării şi protecţiei dreptului la libertate de opinie şi expresie, a decretat că deconectarea indivizilor de la Internet este o violare gravă a drepturilor omului, contravenind legilor internaţionale. Prin urmare, conexiunea la reţea se prezintă ca un drept fundamental al omului, urmând să fie protejat de fiecare stat în parte.
Descarcă

Fundamentarea exerciţiului de foresight

Autor: Sergiu Porcescu, Dan Grosu
Sistemul de cercetare şi inovare din Republica Moldova a cunoscut două etape distincte de dezvoltare:
• 1990 – 2004, etapă caracterizată prin excluderea sferei de cercetare din rândul priorităţilor naţionale de dezvoltare, subfinanţarea instituţiilor de cercetare şi ineficienţa utilizării acestor resurse, exodul cercetătorilor (brain drain şi brain lost), lipsa unui sistem instituţional eficient de gestionare a sferei de cercetare, modifi cări frecvente ale cadrului normativ în domeniu.Descarcă

Salvgardarea patrimoniului cultural naţional al Republicii Moldova

Autor: Dr. Valeriu Gavruc, dr. hab. Gheorghe Postică
Patrimoniul cultural constituie componenta moştenită a culturii, prezentă în viaţa de astăzi sub forma unor vestigii materiale şi imateriale, precum şi în tipare culturale. El cuprinde toate domeniile culturii, întrucât acestea – chiar şi cele mai avangardiste dintre ele – au la temelie experienţa culturală acumulată, asimilată şi adaptată.Descarcă

Diplomaţia publică – componentă indispensabilă a discursului extern în condiţiile globalizării

Autor: Dr.hab. Ion Guceac, secretar ştiinţific general al AŞM Sergiu Porcescu, şef Direcţie integrare europeană şi cooperare internaţională, A.Ş.M.
Relaţiile internaţionale contemporane înregistrează, sub impactul globalizării, un proces de redimensionare, care are drept consecinţă înlăturarea monopolului statului asupra politicii externe. Un şir întreg de actori nestatali influenţează imaginea unei ţări în exterior, iar tehnologiile informaţionale le oferă acestora multiple mecanisme de comunicare.
Descarcă

Fundamentarea ştiinţifică a deciziilor politice într-o societate bazată pe cunoaştere

Autor: Sergiu PORCESCU, şef Direcţie integrare europeană şi cooperare internaţională
La etapa actuală de dezvoltare a societăţii umane, rezultatele activităţii ştiinţifi ce sunt considerate a fi elemente indispensabile în toate domeniile de activitate. Provocările cu care se confruntă societatea modernă necesită o abordare complexă, în baza unei analize factologice obiective, în vederea identifi cării unor soluţii durabile şi sustenabile în timp.
Descarcă

Oportunităţile pierdute şi costurile integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană

Autor: M. cor. Dumitru Moldovan
Evaluarea stării actuale de lucruri Integrarea Moldovei în UE a început odată cu semnarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare (1994) şi Declararea integrării europene drept obiectiv strategic prioritar al ţării (2003). După implementarea Planului de Acţiuni RM–UE (2005- 2007) şi obţinerea Preferinţelor Comerciale Autonome (2008), Moldova este pregătită, în linii generale, pentru a trece de la „integrarea europeană” la instituţionalizarea „aderării” la UE.Descarcă

Inovarea şi transferul tehnologic

Autor: Dr. Ghenadie Cernei
A. Evaluarea stării actuale de lucruri Situaţia în domeniul inovării şi transferului tehnologic se caracterizează prin faptul că atât punctele forte, cât si neajunsurile sunt moştenite de la mediul de cercetare, fi ind amplifi cate de către societate (inclusiv componenta economică). Punctele forte: 1. Ultimii 2 ani s-au făcut eforturi impunătoare pentru a creşte încrederea faţă de cercetarea în Republica Moldova şi rezultatele obţinute.Descarcă