Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Stat şi drept

Reflecţii asupra proiectului strategiei securităţii naţionale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Valeriu Cuşnir, dr. Vitalie Varzari
Afirmarea Republicii Moldova ca stat de drept presupune, pe de o parte, supremaţia legii şi a ordinii de drept, ca o cerinţă esenţială a existenţei lui şi, pe de altă parte, plasarea în rândul celor mai importante valori persoana umană, avutul privat şi public, ordinea şi liniştea publică, activitatea organelor statului, autoritatea acestuia, capacitatea de apărare etc.Descarcă

…Et unam scientiam! Două legislaţii naţionale, o ştiinţă a dreptului!

Autor: Prof. univ., dr., dr. h. c. Mircea Duţu
Iniţiativa şi semnarea primului Acord de conlucrare între institutele de cercetări juridice ale academiilor naţionale de la Bucureşti şi Chişinău, în contextul în care spiritualitatea românească de pretutindeni aniversează 150 de ani de la formarea, la 1 aprilie 1866, a Societăţii Literare Române, devenită în 1867 Societatea Academică Română şi transformată la 1879 în „institut naţional” sub denumirea de Academia Română, reprezintă semnele cardinale care justifică în mod aproape ineluctabil abordaDescarcă

Caracteristicile transportului public urban de călători

Autor: Dr., conf. univ. Iurie Mihalache, Irina Păduraru, judecător
Strategia dezvoltării teritoriale, sociale şi economice a unui oraş depinde în mare parte de nivelul în care se află reţeaua transportului public. Acesta exercită o mare influenţă asupra evoluţiilor economice şi sociale ale oraşului şi se poate constitui într-un factor de accelerare sau de încetare a dezvoltării lui.Descarcă

Derogarea și excepția în doctrină și în legislația națională

Autor: Dr. hab., conf. cerc. Victor Balmuș, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM
În Republica Moldova obligativitatea respectării normelor de tehnică legislativă la elaborarea actelor legislative este consacrată în Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001 [1, art.5].
Descarcă

Securitatea militară – element esenţial al securităţii naţionale

Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Începutul noului mileniu se derulează sub semnul unor schimbări radicale în toate domeniile de activitate umană, pe fundalul acutizării şi agravării problemelor globale. Au sporit ritmurile migraţiei ilegale, s-au proliferat armele de distrugere în masă, comerţul cu stupefiante, terorismul internaţional, pirateria etc.
Descarcă

The promptness as a legal cosmopolitism

Autor: PhD. Mladen Mladenov, Bulgaria
Each legal system has different from other legal systems principles, rules and values. But there are some identical postulates, which can be recognized as common for all legal models in the civilized states and societies.
Among them for sure is the principle of promptness, which requires the observing of time limits. By reason of this fact, it is possible to speak for the legal cosmopolitism, concerning the legal actions and acts in time.
Descarcă

Impactul constituţiei asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice

Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Guceac
Revoluţia tehnico-ştiinţifică, materializată astăzi în dezvoltarea rapidă a ştiinţei şi tehnicii, contribuie la sporirea progresului economic şi, în ultimă instanţă, a stării sociale şi spirituale a omului.
Descarcă

Îmbătrânirea demografică a populaţiei: tendinţe şi opţiuni

Autor: Dr., conf. Olga Gagauz, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, AŞM
În raportul ONU cu privire la analiza modificării structurii pe vârste a populaţiei în anii 1950-2050 se menţionează că secolul actual va fi martorul unei îmbătrâniri rapide a populaţiei, acesta fiind un fenomen global ce afectează viaţa tuturor oamenilor.
Descarcă

Rezoluţiunea contractelor comerciale internaţionale

Autor: Dr., conf. univ. Lilia Gribincea
Rezoluţiunea este desfiinţarea cu efect retroactiv a unui contract comercial internaţional cu executare imediată, la iniţiativa uneia dintre părţi, ca urmare a neexecutării obligaţiei celeilalte părţi din cauze imputabile acesteia. Rezoluţiunea poate fi legală, efectuată în temeiurile stabilite de lege şi convenţională, efectuată prin acordul părţilor. Clauza contractuală prin care părţile prevăd dreptul de a rezolvi contractul în cazul survenirii anumitor împrejurări sau evenimente este numită clauză rezolutorie sau pact comisoriu.
Descarcă

Liberul acces la justiţie în legislaţia naţională şi prevederile convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului

Autor: Dr. hab. prof. univ. Ion Guceac
După declararea independenţei şi suveranităţii, Republica Moldova a întreprins o serie de eforturi apreciabile în vederea reformării sistemului judiciar, eforturi care constituie un prim-pas spre asimilarea valorilor şi realizărilor democratice în domeniul respectiv.Descarcă